Styreleder i Rørosmat Ingulf Galåen er tildelt kongens fortjenestemedalje 14. november 2017 – Posted in: Nyheter – Tags: , ,

Lørdag 21. oktober ble styreleder i Rørosmat, Ingulf Galåen tildelt Kongens fortjenestemedalje. Man har herved den ære å meddele at H.M. Kongen den 11. mai 2017 har tildelt Kongens fortjenstmedalje til Ingulf Galåen, Røros, innledet fylkesmann Brit Skjelbred, da hun overrakte medaljen.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag hadde sjøl tatt turen til en tilstelning i Galåen samfunnshus lørdag kveld for å gjøre krus på gardbrukeren, gründeren og lokalmatentusiasten Ingulf.

– Du har nedlagt et stort og godt arbeid på gården din i mange år. Med utgangspunkt nettopp din egen gård har du stått i spissen for et moderne mateventyr. Du utviklet det tradisjonelle gårdsbruket til en omfattende produksjon av egg, melk, kjøtt, kaker og is, alt basert på egne råvarer. Lokalprodusert og kortreist mat av høy kvalitet er ditt kjennemerke, og både gården din og du har fått en rekke priser. Men det er ikke nok å ha stått trofast i arbeid i et helt liv; for å få kongelig påskjønnelse skal det noe mer til, et samfunnsengasjement ut over det vanlige. Og her har du mye å vise til, sa fylkesmann Brit Skjelbred.

 

Fylkesmannen refererte lørdag kveld videre til at Galåen beskrives som en mann med et brennende engasjement, med stayerevne, raushet og tro på at vi blir best når vi står sammen.

– Du er opptatt av å løfte frem andre og gleder deg over at andre også kan lykkes, og du er tydelig på hvor mye samarbeidet betyr for alt som er oppnådd. Men selv er du foregangsmannen og pådriveren, og det sies om deg at du er den enkeltpersonen som har betydd mest for den utrolige utviklingen i matmiljøet i og rundt Røros, sa Skjelbred.

 

Forslagsstillere

Det var Inga Ryen Evavold og Hans S.U. Wendelbo som hadde foreslått Galåen som kandidat. De viste først og fremst til hans store samfunnsengasjement.

– Ingulf har vist stor arbeidskapasitet og sterk gjennomføringskraft. Han har vist store evner som organisator, samt lederegenskaper. I sum, han har vært og er en usedvanlig kreativ og aktiv person for å utvikle lokalsamfunn og region til et bedre sted å bo, argumenterte forslagsstillerne.

De viste videre til at Galåvolden Gård er et begrep. Her er tradisjonell gardsdrift med mjølkeproduksjon utvidet til å favne hønseri med eggproduksjon, og det er utviklet en rekke produkter tuftet på lokale ingredienser.

 

Fylkesmann Brit Skjelbreds tale lørdag kveld:

«Man har herved den ære å meddele at H.M. Kongen den 11. mai 2017 har tildelt Kongens fortjenstmedalje til Ingulf Galåen, Røros.

I statuttene for fortjenstmedaljen heter det blant annet at den utdeles som belønning for ”pionerinnsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid, og for særlig fortjenstfull ulønnet innsats over lengre tid i samfunnslivet, i offentlige eller private verv, i frivillige organisasjoner eller i annen virksomhet av samfunnsnyttig betydning.”

Du har nedlagt et stort og godt arbeid på gården din i mange år. Med utgangspunkt nettopp din egen gård har du stått i spissen for et moderne mateventyr. Du utviklet det tradisjonelle gårdsbruket til en omfattende produksjon av egg, melk, kjøtt, kaker og is, alt basert på egne råvarer. Lokalprodusert og kortreist mat av høy kvalitet er ditt kjennemerke, og både gården din og du har fått en rekke priser. Men det er ikke nok å ha stått trofast i arbeid i et helt liv; for å få kongelig påskjønnelse skal det noe mer til, et samfunnsengasjement ut over det vanlige. Og her har du mye å vise til.

For du har ikke bare jobbet for deg selv. Du har stått på for å styrke og utvikle hele regionen som du er en del av, ikke minst gjennom sammenslutningen og varemerket Rørosmat, som er så viktig for alle lokalmatprodusentene her omkring. Du er en ildsjel som har bidratt på mange felter, ikke minst i næringslivet, og du har hatt en nøkkelrolle i etableringen av mange nye arbeidsplasser. Du omtales som en lokal gründer av de sjeldne, en mann som Røros-samfunnet har mye å takke for. Og i tillegg har du engasjert deg i lokalsamfunnet og gitt viktige bidrag både som politiker og i mange styreverv, med et stort hjerte for bygdeutvikling, og med stor gjennomføringskraft.

Vi har vært gjennom noen år med kommunereform, og det har jo gitt ulike resultater. Men for alle tror jeg det har ført med seg viktige samtaler om hvordan vår grend, vår kommune, vår del av fylket best kan møte framtida. Hos Fylkesmannen har vi lagt vekt på at alle deler av fylket skal styrkes og bli attraktive å bo og jobbe i. For å få til det, blir det viktig å samle de gode kreftene i tyngdepunkt og bygge på de fortrinnene regionen har, det vi er best på. Og din innsats handler jo om nettopp det. Du har virkelig vært med og løftet ikke bare ditt eget lokalsamfunn, men en hel region. Og det har gjort denne regionen bedre rustet til å møte framtida.

Du beskrives som en mann med et brennende engasjement, med stayerevne, raushet og tro på at vi blir best når vi står sammen. Du er opptatt av å løfte frem andre og gleder deg over at andre også kan lykkes, og du er tydelig på hvor mye samarbeidet betyr for alt som er oppnådd. Men selv er du foregangsmannen og pådriveren, og det sies om deg at du er den en-keltpersonen som har betydd mest for den utrolige utviklingen i matmiljøet i og rundt Røros.

Vi snakker mye om folkehelse for tiden, og for meg blir det stadig mer tydelig hvor vidt folke-helsebegrepet strekker seg – det omfatter alle sider ved tilværelsen. Gjennom ditt virke har du jo åpenbart bidratt til den fysiske siden, men også til mange av de andre faktorene som har stor betydning for folkehelsen: jobbmulighet og mestring, tilhørighet og stolthet.

Det er for din utrettelige innsats på så mange områder at du nå får en ekstra påskjønnelse. Samfunnet vårt trenger mennesker som brenner for noe, og som bruker evnene sine og eng-asjementet sitt til beste for fellesskapet. Det var en stor glede for Fylkesmannen å anbefale at du får Kongens fortjenstmedalje som et tegn på at innsatsen er sett og verdsatt.

Jeg er også blitt bedt om å opplyse at du vil bli invitert til en mottakelse på Slottet, slik at du selv kan takke H.M. Kongen for utmerkelsen.»

 

Inga Ryen Evavold og Hans Wendelbo har samlet følgende fakta over verv som bakgrunn for å foreslå Ingulf Galåen:

Ingulf Galåen er født 6.mars 1954. Som 20-åring var han med på å etablere Senterungdomslag på Røros. Medlem av Røros Senterparti 1977-83, samt Sør-Trøndelag Sp. Røros Bondelag 1991-97. I bygda har han vært leder for Samfunnshuset i 24 år. Leder for Galåen Sameie, Galåen grunneierlag, Galåen skole og Galåen barnehage. Vi vil også nevne noen av de verv han har hatt kommunalt. Røros Tomteselskap 1991 -2012. Byggekomiteen for Røroshallen, Industriutleiebygget til Håg AS 1984-87. Styreleder for Røroshallen eiendom «Verket» 2010-2012. Klagenemnda for Røros kommune 1996-1999. Kommunens kontrollutvalg 1999-2003. Mat til Fjellregionen 2003-2007. Han har dessuten hatt styrelederverv i Røros Elektro AS, Rørosmat AS, Rørosmat BA, Røros-meieriet AS, prosjektgruppa for Hjort-Engan, Røroskjøtt AS, Røros kafedrift SA, Smaken av Røros AS. I flere perioder har kandidaten vært medlem av RørosBankens forstanderskap og er p.t styremedlem i banken.